Δήμος Flint

Η Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Flint είναι η εταιρεία που παρέχει βοήθεια για τη χρηματοδότηση, τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας και τον εντοπισμό των κατάλληλων επιχειρηματικών τοποθεσιών για τις επιχειρήσεις του Δήμου του Flint.

Ορισμένες από τις προτεραιότητες της νέας ομάδας οικονομικής ανάπτυξης της πόλης περιλαμβάνουν: o Καλλιέργεια μικρών επιχειρήσεων o Δημιουργία ποιοτικών και καλών συνθηκών εργασίας o Βοηθά στην προώθηση της ανάκαμψης του Flint και να λέει την ιστορία της επιστροφής του.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cityofflint.com/planning-and-development/economic-development-corporation/