Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D): βασικό συστατικό της καινοτομίας!

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D): βασικό συστατικό της καινοτομίας!

Σήμερα, η καινοτομία θεωρείται ως ένα σημαντικό κλειδί για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων τους.

Έτσι, οι ΜΜΕ προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, πρέπει να αξιοποιούν συνεχώς νέες ευκαιρίες για καινοτομία.

Η Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα καινοτομίας των επιχειρήσεων και γι’ αυτό το λόγο οι επενδύσεις για Ε&Α είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του επιπέδου της καινοτομίας σε έναν κλάδο ή τομέα παραγωγής μίας χώρας. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα δαπανών για Ε&Α ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ, κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών δαπανών για Ε&Α στον ιδιωτικό τομέα (σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις Innovation Union Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η απροθυμία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων και ριψοκίνδυνων επενδύσεων είναι μερικοί από τους καθοριστικούς παράγοντες που εμποδίζουν την αξιοποίηση πόρων για Ε&Α.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου του Κωνσταντίνου Βασσάκη στο Epixeiro.

Πηγή άρθρου: Envolve