ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο του Envolve και σε σχετικές εφαρομογές, οι χρήστες
αποδέχονται τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις»), ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:
• «Χρήστης»: ορίζεται ως οποιοσδήποτε εγγράφεται σε πλατφόρμες που παρέχει ή
παραπέμπει το Envolve για τη χρήση εργαλείων, συμμετοχή σε προγράμματα και
εκδηλώσεις.
• «Αιτών»: ορίζεται ως οποιοδήποτε μέλος της Κύριας Ομάδας ή εταιρείας ή οποιουδήποτε
άλλου οργανισμού που συμμετέχει στα προγράμματα του Envolve.
• «Κύρια Ομάδα»: ορίζεται ως το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην αίτηση
συμμετοχής για οποιοδήποτε από τα Envolve Προγράμματα.
• «Επιχειρηματική Υποστήριξη»: (εφεξής Founders Support) ορίζονται τα προγράμματα που
παρέχει του Envolve, μέσω των προγραμμάτων επιτάχυνσης, προγραμμάτων καινοτομίας,
εργαλείων, πόρων και εκπαιδευτικό υλικό, κ.α..
• «EnvolveXL»: ορίζεται to πρόγραμμα επιτάχυνσης, το οποίο ιδρύθηκε και διοργανώνεται
από το Envolve Entrepreneurship και έχει λάβει τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra
Philanthropies.
• «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων»: (γνωστό ως Upskilling) ορίζονται οι εκπαιδευτικές
δράσεις του Envolve, συμπεριλαμβανομένων τα προγράμματα επιχειρηματικότητας στα
σχολεία, προγράμματα καινοτομίας, παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνέδρια, και άλλες
εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
• “Επιχειρηματική Καινοτομία” (γνωστό ως Business Innovation) ορίζονται τα προγράμαμτα
επιχειρηματικής υποστήριξης του Envolve, τα προγράμαμτα καινοτομίας, οι συνέργειες με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• “Libra Philanthropies” ορίζεται ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
χρηματοδοτεί και υποστηρίζει το πρόγραμμα επιτάχυνσης του Εnvolve, ΕnvolveXL.
• «Libra Group»: ορίζεται ως η εταιρεία Libra Holdings Limited και καθεμία από τις
θυγατρικές της.
• «Χρηματοδοτούσα Εταιρεία»: ορίζεται ως οργανισμός του Envolve ή οποια εταιρεία που
έχει καθοριστεί για να χρηματοδοτήσει τους επιτυχόντες του προγράμαμτος επιτάχυνσης
EnvolveXL και τη διαχείριση των εταιρικών μεριδίων που λαμβάνει, ώστε να διαχειριστεί το
πρόγραμμα “Investing for Good”.
• “Investing for Good” ορίζεται η επενδυτική δραστηριότητα του Envolve προσφέροντας
χρηματοδότηση με τη μορφή επενδύσεων στους επιτυχόντες του προγράμματος EnvolveXL.
2. ENVOLVE ENTREPRENEURSHIP
Το Envolve Entrepreneurship είναι μη κερδοσκοπικός ένας οργανισμός υποστήριξης της
επιχειρηματικότητας που βρίσκεται στο προσκήνιο της καινοτομίας, από την ίδρυσή του, το
2012. Ο οργανισμός υποστηρίζει τους ανθρώπους πίσω από τις επιχειρηματικές ιδέες και
προωθεί την καινοτομία μέσα από ένα ανοιχτό οικοσύστημα, που βασίζεται στις
συνέργειες, τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια. Το Envolve λειτουργεί ως ένας κόμβος
καινοτομίας και γνώσης, προσφέροντας εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, υποστήριξη
επιχειρηματιών, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής καινοτομίας και ψηφιακού
μετασχηματισμού, για την παγκόσμια κοινότητα. Το Envolve διοικείται και χρηματοδοτείται
από το «Entrepreneurship Award Corp.» (εφεξής Envolve), ενός μη κερδοσκοπικού
οργανισμού με έδρα το Ντέλαγουερ, των Η.Π.Α.. Το Envolve έχει δομηθεί γύρω από τρεις
πυλώνες: Επιχειρηματική Υποστήριξη (Founders Support), Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Δεξιοτήτων (Upskilling) και Επιχειρηματική Καινοτομία (Business Innovation).
3. FOUNDERS SUPPORT
Στον πυλώνα της Επιχειρηματικής Υποστήριξης (Founders Support), το Εnvolve παρέχει
διάφορα προγράμματα υποστήριξης ιδρυτών και των ομάδων τους, μεταξύ των οποίων:
προγράμματα επιτάχυνσης για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διαφορετικούς
κλάδους, εργαλεία, χρηματοδοτήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης. δωρεάν πρόσβαση σε ειδικά
εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για τους χρήστες του Envolve με βασικά στοιχεία για
επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματικής επικοινωνίας. Οι Πόροι του Envolve
περιλαμβάνουν την εφαρμογή Επιχειρηματικά Εργαλεία, ένα εργαλείο Δημιουργίας
Επιχειρηματικού Σχεδίου και το Κίτ Επιβίωσης. To Envolve επίσης προσφέρει καθοδήγηση
στοχεύοντας την υποστήριξη των συμμετεχόντων του προγράμματος EnvolveXL, αλλά και
διαδικτυακά κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συναντήσεων που διοργανώνει τακτικά ο
οργανισμός μέσω της πρωτοβουλίας “Open Days”, καθώς και ευκαιρίες διασύνδεσης και
χρηματοδότησης, μέσω των προγραμμάτων καινοτομίας. Η βασική δραστηροότητα κάτω
από τον πυλώνα αυτό είναι το πρόγραμμα επιτάχυνσης EnvolveXL και το Investing for Good,
που αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 & 7 του παρόντος.
.4. UPSKILLING
Στον πυλώνα της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης Δεξιοτήων (Upskilling) το Envolve παρέχει
δωρεάν πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, και διοργανώνει
παρουσιάσεις,, και δωρεάν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία της χώρας και
διοργανώνει έναν ετήσιο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, τον «Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη». Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. Ο διαγωνισμός έχει λαβει έγκριση από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτ. 109096/2020. Η αίτηση,
συμπλήρωση και υποβολή συμμετοχής επιτρέπεται μόνο σε καθηγητές/υπεύθυνους για την
ομάδα συμμετοχής μαθητών, η οποία δεν θα ξεπερνά τα τέσσερα (4) άτομα. Με την τελική
υποβολή της αίτησης και συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμφωνείτε με τους όρους του
διαγωνισμού, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που
δηλώνετε για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η διαχείριση των πληροφοριών της
αίτησης τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας, ενώ δεν πραγματοποιείται κάποια
δημοσίευση μέρους της αίτησης, φωτογραφιών ή ονομάτων συμμετεχόντων χωρίς τη ρητή
έγγραφη συναίνεση του συμμετέχοντα. Η προκήρυξη, το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια
συμμετοχής είναι διαθέσιμα στη σελίδα του Envolve.
5. ΒUSINESS INNOVATION
Κάτω από τον πυλώνα της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Business Innovation) το Envolve
συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς για το σχεδιασμό νέων προϊόντων, υπηρεσιών και
προγραμμάτων. Σχεδιάζουμε πολιτικές για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, την κυβέρνηση και
δημόσιους οργανισμούς. Παρέχουμε υπηρεσίες καινοτομίας σε επιχειρήσεις, στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δημιουργώντας δυναμικά οικοσυστήματα
που είναι ανοιχτά και συνδέονται μεταξύ τους.
6. ENVOLVEXL
6.a. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ENVOLVEXL
Το EnvolveXL είναι το πρόγραμμα επιτάχυνσης που έχει σχεδιάσει και διοργανώνει το
Envolve Entrepreneurship Greece (γνωστό και ως ‘’Envolve’’). Στόχος του προγράμματος
επιτάχυνσης, είναι να προσφέρει σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο, εκπαίδευση, coaching, mentoring, υπηρεσίες εταιρικής
υποστήριξης, πόρους και χρηματοδοτήσεις με τη μορφή μικρο-επενδύσεων και
επενδύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως επίσης και
με επιμέρους όρους, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις όπως αναφέρονται παρακάτω, καθώς
επίσης και σε κάθε ιδιωτική συμφωνία υπογεγραμμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Υποβάλλοντας αίτηση στο EnvolveXL, κάθε χρήστης, επιλεγμένος συμμετέχοντας και τα
αντίστοιχα μέλη της ομάδας τους καθώς και η διοικητική ομάδα συμφωνούν να
συμμορφώνονται με τους Όρους & Προϋποθέσεις και τους κανόνες του προγράμματος
EnvolveXL.
6.β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προκειμένου να υποβληθεί μια αίτηση και να θεωρηθεί κατάλληλη για να συμμετάσχει στο
πρόγραμμα EnvolveXL, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια που η περίοδος
των αιτήσεων είναι ανοιχτή, όπως έχει οριστεί από την αντίστοιχη περίοδο για την υποβολή
των αιτήσεων, από το την αντίστοιχη ανοιχτή πρόσκληση του EnvovleXL, πρέπει να φέρουν
τις παρακάτω προϋποθέσεις καταλληλόλητας:
Αίτηση & Προφίλ
Οι υποψήφιοι του EnvolveXL, πρέπει να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό ή/και να
συμπληρώσουν την on-line αίτηση, η οποία έχει δημιουργηθεί και κοινοποιείται από το
Envolve, κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου που είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα EnvolveXL. Το link για την αίτηση προσφέρεται και κοινοποιείται στη
διαδικτυακή σελίδα του Envolve, ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κατά την
περίοδο υποβολής των αιτήσεων.
Ηλικία
Όλοι οι υποψήφιοι του EnvolveXL, πρέπει να είναι 18 χρονών και άνω. Ενδέχεται να ζητηθεί
σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει την καταλληλόλητα της ηλικίας.
Θεματικός Αντίκτυπος  
Τα εγχειρήματα των αιτούντων πρέπει να παρέχουν ένα προϊόν/υπηρεσία που δημιουργεί
αντίκτυπο σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω στόχους:
Βιωσιμότητα: Προσφέροντας κάποια λύση η οποία απαντά σε κάποιους από τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://sdgs.un.org/goals  
Ψηφιακή Μετάβαση  
Προτείνοντας κάποια λύση η οποία συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση κάποιου κλάδου
ή/και δημιουργεί ένα νέο κλάδο.
Location
Ο υποψήφιος πρέπει είτε να λειτουργεί την εταιρεία στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία είναι
εγγεγραμμένη, είτε να προτίθεται να ιδρύσει μια νομική εταιρική οντότητα στην Ελλάδα,
εάν ο υποψήφιος βρίσκεται σε αυτό το στάδιο. Επιπλέον, οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες σε
ομάδες που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες ανά τον κόσμο, οι οποίοι προτίθενται να διεξάγουν
την επιχείρηση του εγχειρήματος στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι είτε ήδη
υπάρχουσες ιδιωτικές εταιρείες (ή υποκαταστήματα/θυγατρικές υφιστάμενων εταιρειών)
νομίμως συγκροτημένες ή/και καταχωρημένες στην Ελλάδα, ή πρόσωπα που στόχο έχουν
να καταχωρήσουν μια εταιρεία στην Ελλάδα. Επιπλέον έγγραφα που να αποδεικνύουν την
καταλληλότατα μπορεί να απαιτηθούν για τις ελληνικές και τις ξένες επιχειρήσεις.
Νεοφυείς ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο αρχικό τους στάδιο
Οι επιχειρηματικές ιδέες ή τα εταιρικά μοντέλα που θα παρουσιαστούν από τους
υποψηφίους πρέπει να βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους. Το Envolve, δε θα
λάβει υπόψιν υφιστάμενες εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αντλήσει από εξωτερικούς
επενδυτές, χρηματοδότηση η οποία οδήγησε την σε μια εκτιμώμενη αξία πάνω από
€2,000,000. Το πρόγραμμα διατίθεται μόνο σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
6.γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ
Οι κάτωθι δεν είναι κατάλληλοι να συμμετάσχουν: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
επενδυτικά οχήματα που επενδύουν σε τίτλους άλλων οντοτήτων, εταιρείες που
περιλαμβάνουν αλκοόλ, καπνό, όπλα και/ή ψυχαγωγία ενηλίκων, υπεράκτιες (offshore)
οντότητες και ιδρυμένες επιχειρήσεις δικαιόχρησης. Επιπλέον, κανένα από τα μέλη της
ομάδα του Envolve, (η ‘’Ομάδα αξιολόγησης’’), τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, οι
εμπειρογνώμονες του Envolve, οι κριτική επιτροπή του Envolve (‘’Judges’’), τα μέλη του
δικτύου των μεντόρων του Envolve, Libra Holding Limited και τα μέλη των θυγατρικών τους,
Libra Philanthropies, οι θυγατρικές του και οι οργανισμοί που υποστηρίζει, εταίροι του
Envolve, ή κάποιος από τους αντίστοιχους εργαζομένους τους, υπάλληλοι, διευθυντές,
αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι (συνολικά τα ‘’Reviewing Parties’’), καθώς και οποιοσδήποτε
από τις αντίστοιχες οικογένειές τους και μέλη του νοικοκυριού τους, δεν μπορούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα EnvolveXL.
6.δ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα EnvolveXL μόνο μια φορά σε
κάθε κύκλο, είτε ατομικά είτε ως μέλη μιας ομάδας. Αν υποβληθεί ομαδική αίτηση, η
ομάδα, οφείλει να υποδείξει ένα άτομο για αρχηγό της και κεντρική επαφή επικοινωνίας. Η
ομαδική αίτηση, πρέπει να καταγράφει όλα τα άτομα της βασικής ομάδας. Ένας υποψήφιος
που υποβάλλει αίτηση εκ μέρους μιας υφιστάμενης εταιρικής οντότητας, εκπροσωπεί και
εγγυάται ότι έχουν την απαιτούμενη εξουσία, ώστε να λειτουργεί εκ μέρους μιας τέτοιας
οντότητας.
Όποτε ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με την ίδια ή παρόμοια
επιχειρηματική ιδέα, η Ομάδα Αξιολόγησης του Envolve και η Κριτική Επιτροπή, θα
ανακηρύξουν τους υποψηφίους που πληρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια, με την
κρίση αυτή να είναι στη διακριτή ευχέρεια του Envolve.
6.ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1ο στάδιο: Επιλογή για το Bootcamp
Προκειμένου να εισέλθουν στο πρώτο στάδιο του EnvolveXL, οι υποψήφιοι θα
αξιολογηθούν από την ομάδα αξιολόγησης του Envolve, με βάση τα κάτωθι κριτήτια.
Επιχειρηματικό μοντέλο
Ομάδα
Ευκαιρία στην αγορά  
Δυνατότητα επέκτασης
Θεματικός αντίκτυπος (Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ψηφιακή Μετάβαση) 
Άλλες διαφοροποιήσεις
2ο στάδιο: Επιλογή για το βασικό πρόγραμμα επιτάχυνσης
Η ομάδα αξιολόγησης του Envolve, προκειμένου να επιλέξει την ομάδα που θα περάσει στο
2ο στάδιο του EnvolveXL, θα εξετάσει την εξέλιξη και την αφοσίωση των ομάδων, τη
συμπλήρωση των προαπαιτούμενων ασκήσεων και αναφορών, ώστε να πληρούν τα
επαρκώς τις κάτωθι κατηγορίες:
Επιχειρηματικό Μοντέλο 
Καταλληλότητα προϊόντος
Αφοσίωση ομάδας
Οικονομικές προβλέψεις
Δυνατότητα επέκτασης
3ο στάδιο: Επιλογή για μικρο-επενδύσεις
Η ομάδα αξιολόγησης του Envolve και η Επιτροπή των Επενδύσεων, κατά τη διάρκεια μιας
ζωντανής παρουσίασης των ομάδων, θα λάβουν υπόψιν τις παρουσιάσεις των ομάδων σε
συνδυασμό με την αναφορά της εξέλιξής τους και τα στοιχεία που θα έχουν συλλέξει για τις
κάτωθι κατηγορίες, θα επιλέξουν 5 ομάδες για να λάβουν μικρο-επενδύσεις και να
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του προγράμματος επιτάχυνσης.
Επιχειρηματικό Μοντέλο 
Καταλληλότητα προϊόντος
Αφοσίωση της ομάδας
Στρατηγική Εξόδου
Δυνατότητα επέκτασης
Οικονομικές προβλέψεις
4ο στάδιο: Επιλογή για επενδύσεις
Η επιτροπή επενδύσεων του EnvolveXL, εξετάζοντας τις αιτήσεις που θα περάσουν στο
τελικό στάδιο του EnvolveXL, ώστε να είναι κατάλληλες για να λάβουν επένδυση, κάτω από
το όχημα ‘’Investment for Good’’, αξιολογούνται με βάση την εξέλιξή τους, την αναφορά
τους, οικονομικές προβλέψεις, καινοτομία και επενδυτικές στρατηγικές, όπως επίσης και τη
συμβολή τους στο θεματικό αντίκτυπο του προγράμματος. Για αυτό τοτ στάδιο, το Envolve
θα ζητήσει να εξετάσει περεταίρω πληροφορίες.
6.στ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Πρώτο EnvolveXL: 
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου 2023  
Προθεσμία: 14:00 (GMT+2:00) στις  9 Φεβρουαρίου 2024.  
Οι αιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων πληροφοριών, οικονομικών
προβλέψεων και επιπλέον απαραίτητων πληροφοριών) πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Μερικώς συμπληρωμένες αιτήσεις δε θα γίνουνε
δεκτές.
Χρονοδιάγραμμα και στάδια του προγράμματος:
Στάδιο 1: Μάρτιος 2024 
Στάδιο 2: Άνοιξη 2024
Στάδιο 3: Άνοιξη 2024 
Στάδιο 4: Καλοκαιρι 2024 
Οι ημερομηνίες αυτές μπορεί να αλλάξουν με την διακριτική ευχέρεια του Envolve. 
6.ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1ο στάδιο: Επιλογή – Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει σε τέσσερις γύρους:  
Πρώτος γύρος: Η Ομάδα Αξιολόγησης του Envolve θα αξιολογήσει και θα επιλέξει
συγκεκριμένες αιτήσεις για κάθε κοινότητα-στόχο από τις αιτήσεις συμμετοχής που
υποβλήθηκαν κατά την Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων. Αυτές οι επιλογές θα γίνονται κατά
αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ομάδας Αξιολόγησης του Envolve. 
Δεύτερος γύρος: η ομάδα αξιολόγησης του Envolve, θα αιτηθεί συμπληρωματικών
πληροφοριών από τους υποψηφίους που θα επιλεχθούν, όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν μια επιπλέον φόρμα, η οποία θα τους δοθεί από το
Envolve.
Τρίτος γύρος: Η ομάδα αξιολόγησης του Envolve θα πραγματοποιήσει δια ζώσης ή
διαδικτυακές συναντήσεις με τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων τα κεντρικά μέλη της
ομάδας και τους ιδρυτές, προκειμένου να συζητήσουν περισσότερο για τα επιχειρηματικά
τους εγχειρήματα, και να τους δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις εάν χρειαστεί. Η ομάδα
αξιολόγησης του Envolve, θα συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες σε μια αναφορά, η
οποία θα δοθεί στην ομάδα αξιολόγησης του επόμενου γύρου. To Envolve δικαιούται να
διεξάγει ελέγχους ιστορικού στους υποψήφιους που επιλέγονται για τον δεύτερο γύρο και
υπάρχει ενδεχόμενο επικοινωνίας με τρίτους για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
τους Αιτούντες. Η Ομάδα Αξιολόγησης Envolve μπορεί να επικοινωνήσει με τους Αιτούντες
για επιπλέον πληροφορίες, διευκρινίσεις, βιντεοσκοπημένο ψηφιακό υλικό και μπορεί να
ζητήσει μία ή περισσότερες συνεντεύξεις είτε ζωντανά είτε μέσω τηλεφώνου, skype,
διάσκεψης βίντεο κλπ. 
Τέταρτος Γύρος: Από την ομάδα υποψηφίων του τρίτου γύρου, οι Κριτές θα εξετάσουν τις
αιτήσεις συμμετοχής και τις πρόσθετες πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει οι Αιτούντες
στην Ομάδα Αξιολόγησης του Envolve κατά τους προηγούμενους γύρους, προκειμένου να
ανακοινώσουν τις επιλεγμένες ομάδες για το πρόγραμμα επιτάχυνσης EnvolveXL. Tο
πρόγραμμα EnvolveXL μπορεί να καλέσει έναν μικρό αριθμό υποψηφίων να συμμετάσχουν
σε τρίτο γύρο αξιολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει μια ζωντανή εκδήλωση παρουσίασης
«Pitch Event». Προκειμένου να προχωρήσουν στον τελικό γύρο, οι επιλεγέντες Αιτούντες
πρέπει να δεσμευτούν να παρακολουθήσουν αυτοπροσώπως τις τελετές και συναντήσεις
των προηγούμενων γύρων, στις οποίες έχουν υποβάλει την Αίτησή τους και να υπογράψουν
ένα σύμφωνο αδειοδότησης φωτογραφίας, με βάση το οποίο επιτρέπουν στις Ομάδες
Αξιολόγησης και στο Envole Greece να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες και τις εικόνες των
νικητών του διαγωνισμού για διαφημιστικούς σκοπούς . 
Το Envolve έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να εγκρίνει, είτε να απορρίψει την πρόκριση σε
επόμενο γύρο κάποιου ή/και όλων των υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο του
προγράμματος κατά την απόλυτη κρίση τους. Το Envolve μπορεί να διεξάγει το πρόγραμμα,
κατά την αποκλειστική του κρίση.
Το Envolve μπορεί να μην εγκρίνει κανέναν αιτούντα για το πρόγραμμα, και μπορεί να
απορρίψει οποιονδήποτε ή όλους τους αιτούντες κατά την αποκλειστική του κρίση.
6.η. ENVOLVEXL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Οι υπηρεσίες του EnvovleXL θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες αντίστοιχα, σε κάθε
στάδιο του προγράμματος επιτάχυνσης. Και οι 20 ομάδες θα έχουνε πρόσβαση σε
υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από συνεργάτες, μέσω του Envolve
Marketplace, καθώς επίσης και μέχρι 30 ώρες mentoring από μέντορες του δικτύου του
Envolve, που θα είναι διαθέσιμοι για έναν χρόνο. Ο διαθέσιμος χρόνος mentoring, μπορεί
να επεκταθεί με βάση το κάθε μέλος του δικτύου μεντόρων του Envolve και τη
διαθεσιμότητά του, κατόπιν αιτήματος.
Μικρο-επενδύσεις θα διατεθούν σε πέντε επιλεγμένες ομάδες, μετά τη συμπλήρωση του
δευτέρου σταδίου του προγράμματος επιτάχυνσης, σε συνέχεια της αξιολόγησης που θα
πραγματοποιηθεί από την ομάδα αξιολόγησης του Envolve ή/και τους ειδικούς του Envolve
ή/και την Επιτροπή Επενδύσεων. Κάθε αιτών θα λάβει μια μικρο-επένδυση έως και 12,500€,
συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 10 ωρών σε mentoring μέσω του δικτύου των μεντόρων
του Envolve για 1 χρόνο, Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επιτροπής, δραστηριότητες PoC,
Αντιπροσωπίες Νεοφυών Επιχειρήσεων και Δείπνα δικτύωσης με Ιδρυτές.
Οι επενδύσεις υπό το όχημα “Investing for Good”, θα δοθούν σε έως και τρεις επιλεγμένους
αιτούντες με τη μορφή επένδυσης, όπου το Envolve ή οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα,
θα λάβει ένα συμφωνημένο σύνολο μετοχών, από τις επιλεγμένες εταιρείες. Το συνολικό
διαθέσιμο ποσό για επενδύσεις είναι 200,000€ ετησίως, και με την διακριτική ευχέρεια του
Envolve και της Επιτροπής των Επενδύσεων , θα επενδυθεί ή όχι εν όλω ή εν μέρει το
διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες ομάδες δικαιούνται να
λαμβάνουν πρόσθετα προνόμια και οφέλη μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
EnvolveXL, τα οποία μπορεί να διαφοροποιηθούν.
Ενδεικτικά:  
1ο στάδιο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
Εργαστήρια
Mentoring
Πρόσβαση στο  Marketplace των Εταίρων του Envovle
2ο Στάδιο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
Εργαστήρια
Καθοδήγηση
Πρόσβαση στο  Marketplace των Εταίρων του Envovle
Πρόσβαση στο Founders Inspiration Circles
Εκδηλώσεις/ Ευκαιρίες
3ο Στάδιο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν: 
Εργαστήρια
Καθοδήγηση
Πρόσβαση στο  Marketplace των Εταίρων του Envovle
Πρόσβαση στο Founders Inspiration Circles
Εκδηλώσεις/ Ευκαιρίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υποστήριξη σε δραστηριότητες PoC
Αντιπροσωπείες Νεοφυών Επιχειρήσεων
12,500€ σε μικρο-επενδύσεις  
3ο Στάδιο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
Έως και 200,000€ σε μορφή επένδυσης 
Απεριόριστη πρόσβαση στους πόρους και το δίκτυο του Envolve
Το ποσό που χορηγείται σε οποιονδήποτε Αιτούντα είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια
του προγράμματος EnvolveXL και θα υπόκειται στους όρους μιας σύμβασης
χρηματοδότησης που θα συναφθεί μεταξύ του Αιτούντος και του Φορέα Χρηματοδότησης. 
6.θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κάθε συμμετέχοντας του EnvolveXL, θα κληθεί να εκτελέσει διάφορες δεσμευτικές
συμφωνίες με τον Φορέα Χρηματοδότησης σχετικά με το πρόγραμμα EnvolveXL,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, (i) μιας Σύμβασης Συμμετοχής EnvolveXL, (ii) μιας
εγγυητικής επιστολής, (iii) μιας συμφωνίας κατανομής μετοχών (iv) μιας επενδυτικής
συμφωνίας όταν προβλέπεται η λήψη επένδυσης, μεταξύ άλλων, τους όρους και τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ανάδοχος θα κληθεί να επιστρέψει στον φορέα
χρηματοδότησης το αρχικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό της αντίστοιχης επένδυσης. Οι
ακριβείς όροι της συμφωνίας θα εξαρτηθούν από τη φύση και τη μορφή της επιχείρησης
του αιτούντος, ενώ ταυτόχρονα θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να παρέχουν εύλογες εγγυήσεις
για τον φορέα χρηματοδότησης. 
Σε γενικές γραμμές, οι όροι θα περιλαμβάνουν: την χρηματοδότηση σε δόσεις (ανάλογα με
τις ανάγκες της επιχείρησης όπως καθορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρέχεται
από τον αιτούντα) για μια περίοδο ενός έτους, την αποτίμηση της επένδυσης, την κατανομή
των μετοχών τους καθορισμένους επιχειρηματικούς σκοπούς που πρέπει να υποβάλουν για
την λήψη χρηματοδότησης, τις οικονομικές και άλλες απαιτήσεις υποβολής αναφοράς
προόδου, τις απαιτήσεις ασφαλείας (που περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης και όχι στα περιουσιακά στοιχεία της κύριας ομάδας) και στις διατάξεις
αποζημίωσης παραλήπτη. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς
συμβούλους σχετικά με ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις απέναντι στην σε
οποιαδήποτε ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με τη συμμετοχή τους.
7. INVESTING FOR GOOD
“Investing for Good” είναι το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι
επενδύσεις εκ μέρους του Envolve, από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Κατάλληλοι για τις
επενδύσεις “Investing for Good” είναι μόνο οι συμμετέχοντες του προγράμματος EnvolveXL
που έχουν επιτυχώς συμπληρώσει τα πρώτα 2 στάδια του προγράμματος επιτάχυνσης και
έχουν επιλεγεί από την ομάδα αξιολόγησης του Envolve και την Επιτροπή των Επενδύσεων.
Το Envolve και ο Φορέας Χρηματοδότησης, θα επενδύσουν έως και 65,000€ σε μέχρι
συμμετέχοντες στο τρίτο στάδιο και έως 200,000€, σε μέχρι τρεις συμμετέχοντες στο
τέταρτο και τελικό στάδιο, γνωστό και ως “Investing for Good”.
8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλα τα επιχειρηματικά σχέδια, τα υπολογιστικά φύλλα, οι οικονομικές προβλέψεις, τα
δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που υποβάλλονται από τους Χρήστες και Αιτούντες
πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία τους και να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. 
Οι πληροφορίες των Χρηστών και των ομάδων τους, χρησιμοποιούνται για σκοπούς
επικοινωνίας από το Envolve και δεν διανείμουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και
επιχειρηματικό υλικό σε τρίτους. 
Καθ’ όλη της διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, όλα τα προσωπικά στοιχεία, τα
υπολογιστικά φύλλα, οι προβλέψεις, το επιχειρηματικό σχέδιο και άλλα έγγραφα του
Χρήστη και του Αιτούντα φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. 
Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα EnvolveXL, οι Αιτούντες αναγνωρίζουν ότι τα έγγραφα και οι
πληροφορίες που παρέχονται στην Ομάδα Αξιολόγησης του Προγράμματος EnvolveXL και
στους Κριτές θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση και αξιολόγηση των Αιτήσεων, ενώ
ταυτόχρονα οι ομάδες αυτές αξιολόγησης δεν πρέπει να αποκαλύψουν σε κανένα
πρόσωπο, εταιρεία ή επιχείρηση ή να κάνουν άλλη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών
για δικούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για
πληροφορίες που είναι δημόσιες. Καμία διάταξη της παρούσας ρήτρας δεν ισχύει για τις
πληροφορίες που απαιτείται από τις ομάδες αξιολόγησης να γνωστοποιήσουν βάση νόμου. 
Κάθε Αιτών παρέχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά του στις Ομάδες Αξιολόγησης. Το
Envolve δεν παρέχει καμία εγγύηση εμπιστευτικότητας, ρητή ή έμμεση, σε σχέση με
οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που παρουσιάζονται ή συζητούνται από τους
αιτούντες. Οι ομάδες αξιολόγησης δεν θα υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας σε
σχέση με οποιοδήποτε υλικό αίτησης 
Οι Χρήστες και οι Αιτούντες του προγράμματος EnvolveXL, θα διατηρήσουν όλα τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο της υποβολής τους, υπό την
προϋπόθεση ότι oι Ομάδες Αξιολόγησης του Envolve, θα μπορούν να δημοσιοποιούν
φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες και βίντεο ή/και ηχογραφήσεις οποιωνδήποτε δεδομένων ή
πληροφοριών, από οποιονδήποτε υποψήφιο σε όλη τη φάση συμμετοχής του Αιτούντος
στο πρόγραμμα EnvolveXL. 
Υποβάλλοντας την Aίτηση, οι Αιτούντες παραχωρούν στις Ομάδες Αξιολόγησης το δικαίωμα
και την άδεια χρήσης αυτών των υλικών και τη διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας όπως
κρίνονται από αυτές ότι είναι αναγκαία ή επιθυμητή η χρήση τους για τους σκοπούς της
αξιολόγησης της Αίτησής τους.
9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το Envolve θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει δημοσίως ορισμένες πληροφορίες σχετικά με
τους υποψήφιους του προγράμματος EnvolveXL και των Αιτήσεών τους στους δημόσιους
χώρους των δικτυακών ισοτόπων των Ομάδων Αξιολόγησης, και του Envolve
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος και της κατηγορίας των επιχειρήσεων,
του λογότυπου και μιας περίληψης, που έχει εγκριθεί από κάθε αιτούντα σε αυτό το
στάδιο. 
Τα ονόματα και μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής πρότασης των υποψήφιων του
προγράμματος EnvolveXL που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα επιτάχυνσης, θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Envolve. 
Επιπλέον, οι νικητές του προγράμματος EnvolveXL, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε
προγράμματα δημοσιότητας που θα οργανωθούν από το Envolve για την προώθηση του
Envolve και του προγράμματος EnvolveXL, τους στόχους και τους σκοπούς του. Το Envolve
διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των Αιτούντων και μια σύντομη
περιγραφή της επιχείρησης τους για τους σκοπούς αυτούς, αλλά όλες οι λοιπές ρυθμίσεις
θα υπόκεινται στη συναίνεση των συμμετεχόντων. 
10. ENVOLVEXL ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ  
Oι του προγράμματος EnvolveXL καταθέτουν και εγγυώνται ότι: 
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους λογαριασμό, το
επιχειρηματικό σχέδιο και την Aίτηση είναι αληθείς και ακριβείς. 
Το Envolve δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμφωνίες μεταξύ των Αιτούντων και τρίτων.
Οι Χρήστες και οι Αιτούντες του προγράμματος EnvolveXL, μπορούν να συμπεριλάβουν
μόνο το πρωτότυπο έργο τους για την υποστήριξη των αντίστοιχων επιχειρηματικών
σχεδίων και αιτήσεών τους. Όλοι οι Χρήστες και οι Αιτούντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι
ιδέες και τα περιεχόμενα των αιτήσεων δεν παραβιάζουν και δεν πρόκειται να
παραβιάσουν τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου και των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιουδήποτε τρίτου μέρους και δεν παραβιάζουν και δεν
πρόκειται να παραβιάσουν με άλλο τρόπο κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
εμπορικό σήμα ή άλλου εφαρμοσμένου δικαίου. Στο βαθμό που τα υποβαλλόμενα
περιεχόμενα ενσωματώνουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ο Χρήστης και ο Αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι έχουν
ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά και εγκρίσεις για τη χρήση τους. 
Οι Χρήστες και οι Αιτούντες του προγράμματος EnvolveXL συμφωνούν να δεσμεύονται από
τους Όρους και Προϋποθέσεις του Envolve καθώς και τους κανόνες των EnvolveXL, όπως
ενδεχομένως τροποποιούνται από το Envolve, κατά την αποκλειστική και απόλυτη
διακριτική του ευχέρεια και κατά διαστήματα. Υποβάλλοντας μια αίτηση, ο Aιτών συμφωνεί
επίσης να απελευθερώσει, να απαλλάξει, να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβή το
Envolve Greece και κάθε ένα από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη του αλλά και κάθε ένα από
τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και εκπροσώπους τους
από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ή ευθυνών λόγω τυχόν τραυματισμών, πληγμάτων
ή απωλειών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία οποιουδήποτε είδους,
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, προσβολής ιδιωτικού απορρήτου, δυσφήμισης,
συκοφαντίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραβίασης του δικαιώματος δημοσιότητας,
παραβίασης εμπορικού σήματος, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών που προκύπτουν εν όλω ή εν
μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από (α) τη λήψη και αποθήκευση ψηφιακού υλικού ή την υποβολή
αίτησης (και οποιουδήποτε σχετικού υλικού) στο EnvolveXL ή στο περιεχόμενό του , (β)
αποδοχή οποιουδήποτε βραβείου ή συμμετοχής σε διαγωνισμό ή οποιαδήποτε
δραστηριότητα που σχετίζεται με τον ανταγωνισμό (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
ταξιδιού ή σχετικής δραστηριότητας), ή γ) μεταβίβαση, μετάδοση, εκτέλεση ή χρήση
οποιασδήποτε εικόνας, επιχειρηματικών ιδεών και οποιωνδήποτε υποβολών σχετικά με την
αίτηση ή τον διαγωνισμό. Κάθε Αιτών του προγράμματος EnvolveXL απαλλάσσει το Envolve
από κάθε τραυματισμό, αποζημίωση ή απώλεια που υπέστη ή φέρεται ότι υπέστη από
Αιτούντα του προγράμματος EnvolveXL ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή
άλλου προβλήματος στην ιστοσελίδα Envolve ή/και Πλατφόρμα εφαρμογών Envolve,
οποιοδήποτε τυχόν σφάλματος στη συλλογή ή διατήρηση πληροφοριών που υποβάλλονται
από τον Αιτούντα του προγράμματος EnvolveXL ή/και οποιοδήποτε τυχόν σφάλμα ή
παράλειψη που έγινε κατά την εκτύπωση, προσφορά, μετάδοση ή ανακοίνωση κατά τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την επιτάχυνση και τις επενδύσεις. 
Κανένα μέλος, στέλεχος, διευθυντής, υπάλληλος ή μέτοχος των Αιτούντων στο πρόγραμμα
EnvolveXL, έχει επαγγελματική ή στενή σχέση (γονέα, συγγενή, σύζυγο, συνεργάτη ή άλλη
σημαντική σχέση) με οποιοδήποτε υπάλληλο, μέλος, διευθυντή ή ανώτερο διευθυντή
οποιουδήποτε μέλους των Ομάδων Αξιολόγησης. 
Κάθε Υποψήφιος του προγράμματος EnvolveXL αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Envolve θα
επιλέξει τους Αιτούντες του προγράμματος EnvolveXL για να προχωρήσουν σε κάθε στάδιο
του επιταχυντή κατά την απόλυτη κρίση τους και ότι το Envolve, μπορεί να μην επιλέξει
κανέναν αιτούντα να προχωρήσει σε κάποιο στάδιο του προγράμματος επιτάχυνσης ή να
λάβει κάποια επένδυση ενώ ταυτόχρονα έχουν την αρμοδιότητα να απορρίψουν
οποιονδήποτε ή/και όλους τους Αιτούντες κατά την απόλυτη κρίση τους. Ο Αιτών του
Προγράμματος EnvolveXL αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το EnvolveXL μπορεί να διεξάγει το
πρόγραμμα κατά την απόλυτη κρίση τους. 
Ο Αιτών του προγράμματος EnvolveXL, δεν μπορεί να αναπαράγει ή να πουλήσει
πληροφορίες και περιεχόμενο του Envolve, των Πόρων του, των Εργαλείων και του
εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Envolve.
11. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Oι Αιτούντες του προγράμματος κινδυνεύουν να αποκλειστούν εάν αυτοί ή κάποιοι εξ
ονόματός τους επικοινωνούν ή επιχειρούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος των
Ομάδων Αξιολόγησης (εκτός από την υποβολή αιτήσεων και την παροχή περαιτέρω
δεδομένων ή πληροφοριών όπως ζητήθηκαν) σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα του προγράμματος EnvolveXL . Επιπλέον, οι Αιτούντες του προγράμματος
EnvolveXL θα αποκλειστούν αμέσως μετά από οποιαδήποτε ένδειξη (θα αποζημιώσουν και
θα διατηρήσουν αβλαβή τα Συμβαλλόμενα Μέρη των Ομάδων Αξιολόγησης για κάθε
ισχυρισμό που αφορά) (i) απάτη, υπεξαίρεση ή κλοπή, (ii) εκ προθέσεως παράνομη
συμπεριφορά, (iii) εσκεμμένη παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, (iv)
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη οποιουδήποτε εμπορικού μυστικού ή
εμπιστευτικών πληροφοριών, ή (v) κατηγορίες για κακούργημα ή οποιοδήποτε παράπτωμα
που περιλαμβάνει ηθική θλίψη. 
Το Envolve διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια, να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις, εν καιρώ και να ακυρώνει, να
τερματίζει ή να τροποποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το πρόγραμμα επιτάχυνσης,
άλλα Εργαλεία Envolve και Πόρους και απαιτήσεις για τις επενδύσεις, σε κάθε περίπτωση
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Το Envolve δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τα κόστη που βαραίνουν τους αιτούντες του
προγράμματος για τη χρήση των Πόρων και Εργαλείων του Envolve και την υποβολή
Aίτησης σε προγράμματα του Envolve
Το Envolve δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος κανενός υποψηφίου του προγράμματος βάσει
της φυλής, του χρώματος, της πίστης, της εθνικότητας, του φύλου, της αναπηρίας, της
ηλικίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης του φύλου, του στρατιωτικού
καθεστώτος ή της οικογενειακής κατάστασης.
Ο ιστότοπος του Envolve είναι διαθέσιμη και δωρεάν για όλους τους Χρήστες και τους
Αιτούντες του προγράμματος EnvolveXL. To Envolve δεν θα ζητήσει σε καμία χρονική στιγμή
χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να δώσει πρόσβαση στην πλατφόρμα Envolve, στο
εκπαιδευτικό υλικό, στους πόρους και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Envolve.
Οι Aιτούντες συμφωνούν να συμμετάσχουν στην εκτέλεση ελέγχων ιστορικού σε εκείνους
και στα στελέχη του. 
12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Το Envolve Entrepreneurship μπορεί με αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να
παραιτηθεί από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση στο παρόν. Η αποποίηση αυτή δεν θα
θεωρείται αποποίηση ευθυνών από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, παρόμοια ή
διαφορετική. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση που αναφέρεται στο παρόν θεωρείται
άκυρος ή ανεφάρμοστος, η διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται, θα περιορίζεται, θα
τροποποιείται ή, αν χρειαστεί, θα αποκοπεί, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την
εξάλειψη του λάθους του ή της μη εκτελεσιμότητάς του ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα
παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. 
13. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι Αιτούντες του προγράμματος είναι υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των εφαρμοστέων
ομοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών νόμων και κανονισμών σχετικά με τα Προγράμματα
επιτάχυνσης και τις επενδύσεις και όλων των άλλων θεμάτων που προβλέπονται από τους
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι κανόνες του Envolve και τα θέματα που εξετάζονται
στο πλαίσιο των εργασιών του Envolve στην Ελλάδα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα
με τους νόμους της ελληνικής νομοθεσίας χωρίς να δίνει ισχύ σε οποιαδήποτε επιλογή
νομικής δικαιοδοσίας ή διατάξεις σύγκρουσης των νόμων που θα οδηγούσαν στην
εφαρμογή των νόμων άλλου κράτους. Οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και
αγωγές που προκύπτουν ή συνδέονται με τους κανόνες του Envolve, ή οποιοδήποτε άλλο
σχετικό θέμα, επιλύονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα,
Ελλάδα. 
Οι κανόνες του Envolve Award Greece και τα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των
εργασιών του Envolve στην Ελλάδα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους
της ελληνικής νομοθεσίας. Οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αγωγές που
προκύπτουν ή συνδέονται με τους κανόνες του EnvolveXL, την αίτηση EnvolveXL, το
πρόγραμμα επιτάχυνσης, τις επενδύσεις, τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή
οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, επιλύονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια που
βρίσκονται στην Αθήνα, Ελλάδα.