Δέουσα Επιμέλεια – Χρηματοοικονομικές Διαδικασίες και Πρόγραμμα

Δέουσα Επιμέλεια – Χρηματοοικονομικές Διαδικασίες και Πρόγραμμα

Ποιά είναι η διαδικασία μιας ενδελεχούς έρευνας, εξέτασης, διάγνωσης ή παρατήρησης που θα διασφαλίζει μια μελλοντική επένδυση.

 

Αρκετές φορές στην επαγγελματική μας καριέρα αναλαμβάνουμε έργα Δέουσας επιμέλειας (Due Diligence) και στις πλείστες των περιπτώσεων χρησιμοποιούμε παραδοσιακές τεχνικές λογιστικού ελέγχου για να διερευνήσουμε ένα τέτοιο έργο που μας ανατίθεται.
Η διαδικασία «Due Diligence», κατά την άποψη μου, κακώς αναφέρεται σε βιβλιογραφία ως έλεγχος ή ως ειδικός έλεγχος. Συνήθως μια ανάθεση για ένα έργο «Due Diligence» περιλαμβάνει τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, εμφανιζομένων ή μη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία τα οποία συνήθως κρίνονται σε μία συναλλαγή πώλησης, συγχώνευσης ή απορρόφησης. Σε περίπτωση εισόδου επενδυτών και όχι πλήρους εξαγοράς, οι πωλητές μπορούν επίσης με την σειρά τους να εκτελούν μια έρευνα Δέουσας επιμέλειας με τους αγοραστές. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, οι περιττές επιχειρηματικές βλάβες (πρόσφατα σημαντικά συμπτώματα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο) που μπορεί να προκύψουν από περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις των οποίων η αξία υποτιμάται και αντίστροφα, είτε έχουν μηδενική αξία και έχουν δηλωθεί ψευδώς ή με ανακρίβεια.
Σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη/έρευνα (της UHYΑξων, που ως τεχνικός σύμβουλος παρέχω τις υπηρεσίες μου) σε στοιχεία μεγάλης ελβετικής τράπεζας ο όρος αυτός συνδέεται και δίδεται σημαντική ενημέρωση στους πελάτες όσον αφορά τις ευθύνες που η τράπεζα εξασκεί για την αποφυγή τυχόν μελλοντικών ενοχών (liabilities) εις βάρος της, καθώς και τους περιορισμούς που η τράπεζα θα έχει σε τυχόν παραλείψεις του προσωπικού της. Η ουσία της διαδικασίας «Due Diligence», όπως προαναφέρθηκε, αφορά στην ενδελεχή έρευνα, εξέταση, διάγνωση ή παρατήρηση, συνήθως μιας μελλοντικής επένδυσης. Ο όρος «επένδυση», στη συγκεκριμένη περίπτωση, εννοεί την πλήρη εξαγορά ή απλά την είσοδο επενδυτών με μειοψηφικό πακέτο μετοχών σε μια υφιστά- μενη επιχείρηση. Η διαδικασία που προηγουμένως έχουμε ορίσει ως Δέουσα επιμέλεια αντί ελέγχου έχει ως κύριο σκοπότην επιβεβαίωση της υφιστάμενης κατά- στασης μιας εταιρείας σε ό,τι αφορά την πώληση του συνόλου ή μέρους της. Κατά κανόνα, ο όρος Δέουσα επιμέλεια (Due Diligence) αναφέρεται στην αναγκαία και ακριβή πληροφόρηση την οποία πρέπει να λάβει ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) πριν από την είσοδό του σε μια συμφωνία ή συναλλαγή με άλλα πρόσωπα.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο του Γιάγκου Χαραλάμπους για το Accountancy Greece.

Πηγή άρθρου:Envolve