Διαχείριση διαθεσίμων

Word of the Week
#EnvolveEDU

Διαχείριση διαθεσίμων

/ðja’çirisi ðja’θesimon /phr.

Η Διαχείριση διαθεσίμων έχει ως βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων της.

Η Διαχείριση διαθεσίμων παρακολουθεί τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ταμειακές εισροές και εκροές ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι τα πλεονάζοντα μετρητά επενδύονται σωστά.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο