Πώς «διαβάζονται» ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης

Πώς «διαβάζονται» ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης
Τα ποιοτικά στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς στους ισολογισμούς και στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των επιχειρήσεων. Ποια συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν. Γράφει ο ορκωτός λογιστής Χ. Ραγκαβάς.

Ολοκληρώνοντας τη σειρά των άρθρων που ξεκινήσαμε τον Απρίλιο**, θα εξετάσουμε τα εξής θέματα:

 Ορισμένα ποιοτικά σημεία ενδιαφέροντος που θα βρούμε στην κατάσταση οικονομικής θέσης (στον «ισολογισμό») και στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος («κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης»), οντοτήτων που προετοιμάζουν τις καταστάσεις τους βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που τα προσεγγίζουν πολύ.

– Ορισμένες εύκολες μεθόδους βάσει των οποίων μπορούμε να προχωρήσουμε σε σύντομες αναλύσεις αναφορικά με την απόδοση και τη θέση της οντότητας.

Στον ισολογισμό θα βρούμε από τη μία τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας, και από την άλλη, τις πηγές χρηματοδότησής τους, δηλαδή αν αυτά έχουν αποκτηθεί με χρήματα των μετόχων (μετοχικό κεφάλαιο) ή με χρήματα τρίτων μερών (υποχρεώσεις).

Τα περιουσιακά στοιχεία συνήθως παρουσιάζονται κατά σειρά ρευστότητας, ξεκινώντας από τα λιγότερο ρευστά, π.χ. κτίρια και εγκαταστάσεις, συνεχίζοντας με τα άυλα εφόσον αυτά υπάρχουν (π.χ. λογισμικό, υπεραξία από εξαγορά άλλης εταιρείας), προχωρώντας ενδεικτικά με τα αποθέματα, τις απαιτήσεις από πελάτες, και καταλήγοντας στα χρηματικά διαθέσιμα, τα πλέον ρευστά. Η σειρά αυτή δεν είναι δεσμευτική, είναι όμως πολύ συνηθισμένη και χρήσιμη.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου του Euro2Day.

Πηγή άρθρου: Envolve