Τόκος Υπερημερίας

Word of the Week
#EnvolveEDU

Τόκος Υπερημερίας

/’tokos iperime’rias/phr.
Τόκος Υπερημερίας είναι το επιπλέον επιτόκιο που πρέπει να καταβάλει ένας οφειλέτης έπειτα από παραβίαση των όρων μιας δανειακής σύμβασης που έχει υπογράψει, όπως είναι συνήθως η αθέτηση της ΄εγκαιρης πληρωμής μηνιαίων δόσεων. Οι τόκοι υπερημερίας είναι συνήθως πολύ υψηλότεροι από το αρχικό επιτόκιο ως αντιστάθμισμα του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει ο δανειστής. Οι τράπεζες συνηθίζουν να αναφέρουν ρητά στις δανειακές συμβάσεις που συνάπτουν με τους πελάτες τους την ύπαρξη και το ύψος των τόκων υπερημερίας που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση που καθυστερήσουν να καταβάλλουν τη δόση του δανείου τους.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο