Τι είναι η απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων;

3 μέθοδοι για την απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Με το Ν. 4308/2014 υιοθετούνται νέοι κανόνες λογιστικής τυποποίησης στη χώρα μας, προσαρμοσμένοι στις διεθνείς πρακτικές. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εισάγουν μία σειρά αλλαγών στον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών συναλλαγών στα λογιστικά αρχεία.

Στα πλαίσια αυτά,  με το άρθρο 18 του Ν. 4308/2014 γίνονται πλέον αποδεκτές και νέες μέθοδοι (πέρα αυτών που έως τώρα προβλεπόταν από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) για τη λογιστική απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο απόσβεσης, έτσι ώστε η κατανομή του κόστους των παγίων στοιχείων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική ανάλωση των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση τους.

 

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο Pro Seminars.

Πηγή άρθρου:

Envolve