Προνομιούχες Μετοχές

Word of the Week
#EnvolveEDU

Προνομιούχες μετοχές

Προνομιούχες μετοχές είναι μερίδια ιδιοκτησίας μιας εταιρίας με περισσότερα δικαιώματα πάνω στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία της από τις κοινές μετοχές.

‘Eχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών όταν η εταιρία μοιράζει μέρισμα ή σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας.

Από τα κέρδη κάθε χρήσης το προβλεπόμενο πρώτο μέρισμα διανέμεται πρώτα στις προνομιούχες μετοχές, χωρίς αυτό να αναιρεί το δικαίωμα είσπραξης πρόσθετου μερίσματος.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο